O Udruzi

 

„MASLINA - ULIVO „ Umag - Umago

 

  

S  T  A  T  U  T –S T A T U T O

 

UDRUGE  MASLINARA

«MASLINA » Umag

 

 

ASSOCIAZIONE OLIVICOLTORI

« ULIVO » Umago

 

 

Temeljem Zakona o udrugama  («Narodne novine» broj: 88/2001), Skupština Udruge

«MASLINA» Umag-Umago na sjednici održanoj dana   26 srpnja 2004.god donosi slijedeći:

 

STATUT

 

UDRUGE MASLINARA « MASLINA »  Umag-Umago

 

I  OPĆE I TEMELJNE ODREDBE

 

Članak 1.

Udruga maslinara «MASLINA » Umag-associazione olivicoltori „ULIVO“Umago (u daljnjem tekstu Udruga) je nevladina i nestranačka organizacija, dobrovoljnog udruženja više građana sa sjedištem u Rep. Hrvatskoj, sa zadatkom iniciranja, širenja i unapređivanja maslinarstva na području Grada Umaga .

 

Članak 2.

Puni naziv udruge je: Udruga maslinara « MASLINA » Umag

Pun naziv na talijanskom jeziku glasi: Associazione olivicoltori « ULIVO » Umago.

Skraćeni naziv udruge je « MASLINA – ULIVO » Umag-Umago.

Sjedište udruge je u Umagu, Jurija Dobrile br.1

 

Članak 3.

Udruga djeluje na području Grada Umaga i Županije istarske.

 

Članak 4.

 

Udruga ima pečat.

Pečat Udruge je okruglog oblika, promjera 30 mm, s ispisanim tekstom  uz rub na hrvatskom i talijanskom jeziku : UDRUGA MASLINARA  UMAG-ASSOCIAZIONE OLIVICOLTORI  UMAGO, a u sredini ime udruge  « MASLINA – ULIVO »

 

Članak 5.

Za preuzete obveze udruga odgovara svojim sredstvima, po načelu potpune odgovornosti.

 

II  POSLOVI I ZADACI UDRUGE

 

Članak 6.

Osnovni ciljevi i zadaci Udruge su iniciranje, razvoj, širenje i unapređivanje maslinarstva na području Grada Umaga.

 

Članak 7.

Ciljevi i  zadaci iz prethodnog članka ostvaruju se kroz:

-stvaranje neophodnih uvjeta članovima Udruge za provođenje aktivnosti radi podizanja plantažnih nasada maslina

-educiranje članova

-stručno osposobljavanje kadrova za provođenje agrotehničkih mjera

-posjeta sajmovima

-organizacija nabavke sadnica,repromaterijala i strojeva pod povoljnim uvjetima

-stvaranje uvjeta i promoviranje ekološkog  maslinarstva.

 

Članak 8.

U ostvarivanju svojih ciljeva i zadataka Udruga surađuje sa drugim organizacijama sličnog karaktera, trgovačkim društvima, privatnim poduzetnicima u zemlji i inozemstvu.

 

Članak 9.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruga može formirati stručnu službu i trgovačko društvo. Na čelo stručne službe je tajnik koji rukovodi službom, a na čelu trgovačkog društva je direktor. Tajnik može biti profesionalac ili volonter, kao i djelatnici stručne službe.

 

III  ČLANSTVO

Članak 10.

Članovi udruge su:

-redovni

-počasni

-potpomažući članovi.

Redovni članovi Udruge  mogu biti građani sa područja  Grada Umaga koji se pridržavaju statuta, poštuju odluke Udruge te redovito plaćaju članarinu i bave se maslinarstvom. Oni imaju pravo birati i biti birani u organe i tijela Udruge te koriste se pogodnostima koje pruža članstvo u Udruzi.

Potpomažući član ima ona prava koja utvrdi skupština svojom odlukom .

Počasni član je građanin koji svojim djelovanjem, donacijama i na drugi način doprinosi uspjehu Udruge, odnosno njegovoj afirmaciji u društvenom životu.

 

Članak 11.

Članom može postati građanin podnošenjem zahtjeva Upravnom odboru Udruge.

 

Članak 12.

Članovi Udruge dužni su poštivati ciljeve i odredbe određene statutom kao i svaku odredbu prihvaćenu  u duhu statuta, od mjerodavnih organa Udruge. Svaki je član dužan moralno i financijski podupirati Udrugu u skladu s odredbama Upravnog odbora.

 

Članak 13.

Visinu članarine Udruge utvrđuje Upravni odbor samostalno.

 

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:

- istupanjem iz članstva Udruge

- isključenjem iz članstva Udruge

-nepridržavanje financijskih obveza

-nepoštivanje statutarnih normi i odluka donijetih od kompetentnih organa Udruge

-prestankom rada Udruge

-smrću člana ili prestankom pravne osobe

 

Članak 15.

Član Udruge može biti privremeno suspendiran, ako postupi suprotno odredbama ovog statuta ili odlukama ovog organa i time nanese štetu interesima Udruge, odnosno  naruši ugled Udruge, te ako neopravdano na izvrši svoje članske obveze.

 

Članak 16.

O poimanju u članstvo i prestanku članstva u Udruzi, kao i o privremenoj suspenziji člana odlučuje Upravni odbor udruge. Protiv odluke Upravnog odbora udruge može se podnijeti žalba Skupštini Udruge. Odluka Skupštine Udruge je konačna.

Članak 17.

Uvjeti za primanje potpomažućih članova Udruge, te uvjeti i način izbora počasnih članova Udruge uređuju se posebnim aktima koje donosi Upravni odbor Udruge.

 

  1. ORGANI UDRUGE I DJELOKRUG NJIHOVA RADA

 

Članak 18.

Organi Udruge su:

-Skupština

-Upravni odbor

-Nadzorni odbor.

 

Članak 19.

Skupština Udruge (u daljnjem tekstu: Skupština) je najviši organ upravljanja Udrugom. Skupštinu čine redovni članovi Udruge. Skupština se saziva najmanje jedanput godišnje.

 

Članak 20.

Svake četvrte godine Skupština bira članove organa utvrđene ovim Statutom, a isti mogu biti birani i u narednom mandatu bez ograničenja.

 

Članak 21.

Skupštinu saziva predsjednik samoinicijativno ili na prijedlog Upravnog odbora ili najmanje trećine članova Udruge.

 

Članak 22.

Izvanredna Skupština raspravlja samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.

 

 

Članak 23.

Članu organa mandat može prestati i prije isteka roka na koji je biran u slučaju:

-podnošenje ostavke,

-opoziva,

-nastupom okolnosti zbog kojih član ne bi više mogao obavljati dužnost u organima.

 

Članak 24.

Opoziv se vrši na način i po postupku predviđenim za predlaganje, odnosno izbor članova.

 

 

Članak 25.

Članovi Udruge mogu kooptirati na upražnjeno mjesto člana organa do 1/3 članova. Mandat članova iz stavka 1. traje do isteka mandata organa koji je biran.

 

 

Članak 26.

Skupština Udruge:

-donosi i mijenja Statut

-donosi Poslovnik o svom radu i utvrđuje politiku rada,

-donosi program rada,

-raspravlja i usvaja izvještaj o radu Upravnog i Nadzornog odbora,

-odlučuje o predstavkama članova upućenih Skupštini, kao i o žalbama na akte Upravnog odbora,

-utvrđuje i donosi financijski plan, te razmatra završni račun,

-dodjeljuje nagrade i priznanja članovima Udruge,

-donosi odluke o stjecanju i otuđenju nekretnina,

-raspravlja o drugim pitanjima,

-donosi odluku o dodjeli povelja za zasluge u razvitku udruge.

 

 

Članak 27.

 

Skupština punovažno odlučuje ako na sjednici glasa natpolovična većina nazočnih  članova, osim kod donošenja odluka o usvajanju , odnosno izmjenama i dopunama Statuta i odluke o prestanku rada, kada je potrebna  natpolovična većina ukupnog broja članova Skupštine. Na sjednici se vodi zapisnik kojeg ovjerava ovjerovitelj i predsjednik Udruge.

 

Članak 28.

Upravni odbor je izvršni organ Udruge koji osigurava provođenje odluka i zaključaka Skupštine.

 

Članak  29.

Upravni odbor se bira na četiri godine, a sastaje se po potrebi najmanje jedanput u dva mjeseca.

 

Članak 30.

Upravni odbor broji pet članova i svoje odluke donosi većinom od ukupnog broja članova.

 

Članak 31.

Upravni odbor:

-priprema prijedloge izmjena i dopuna Statuta i druge opće akte,

-donosi poslovnik o svom radu,

-utvrđuje kalendar aktivnosti Udruge,

-priprema plan prihoda i rashoda Udruženja te donosi periodični obračun i završni račun,

-predlaže program rada,

-brine o edukaciji članova, te u tom pravcu organizira stručna predavanja, tribine i druge oblike stručnog usavršavanja, kao što su posjete sajmovima, obilazak stručnih ekipa na terenu i dr.,

-organizira i provodi djelatnosti koje proizlaze iz djelatnosti Udruge, kao što su pomoć oko otkupa, prodaje i plasmana proizvoda,

-upravlja pokretnom imovinom,

-donosi odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa u skladu sa zakonom,

-imenuje tajnika i članove stalnih i povremenih komisija ili radnih grupa,

-obavlja i druge poslove koji nisu stavljeni u nadležnost tijela Skupštine,

-organizira natjecanja u kvaliteti proizvoda,

-kod organa uprave i samouprave RH predlaže mjere za rješavanje aktualne problematike u maslinarstvu.

 

Članak 32.

 

Predsjednik Upravnog odbora Udruge bira se na izbornoj sjednici Skupštine,  ujedno je i predsjednik Skupštine i bira se na mandat od četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora. Potpredsjednik Upravnog odbora zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove odsutnosti odnosno spriječenosti, i također se bira na izbornoj sjednici Skupštine.

 

Članak 33.

Predsjednik Udruge:

-zastupa Udruženje,

-na temelju općih akata predstavlja Udrugu,

-saziva sjednice Skupštine i Upravnog odbora, predsjedava istima,

-potpisuje akte koje donosi Skupština i Upravni odbor

-izdaje punomoć za zastupanje Udruge,

-vodi brigu o izvršenju Odluka Skupštine,

-obavlja i druge poslove utvrđene Statutom, drugim općim aktima Udruge ili odlukama njegovih organa.

 

Članak 34.

Tajnik Udruge:

-bira ga Upravni odbor  na četiri godine s mogućnošću ponovnog izbora,

-odgovoran je za provođenje odluka i zaključaka organa Udruženja, vodi administrativno i materijalno-financijsko poslovanje.

 

Članak 35.

 

Nadzorni odbor:

-ima tri člana koji između sebe biraju predsjednika,

-član Nadzornog odbora ne može biti član Upravnog odbora ili radnog tijela Udruge, osim Skupštine,

-kontrolira zakonitost poslovanja Udruge.

 

Članak 36.

 

Tajnik Udruge dužan je Nadzornom odboru pružiti podatke, omogućiti uvid u dokumentaciju i osigurati uvjete rada.

 

Članak 37.

Nadzorni odbor odgovoran je Skupštini Udruge kojoj podnosi izvještaj o svom radu.

 

 

VI  IMOVINA I MATERIJALNO – FINANCIJSKO POSLOVANJE

 

Članak 38.

Udruga kao pravna osoba ima svoj žiro-račun.

Materijalno-financijsko poslovanje Udruge vodi se i organizira u skladu s propisima.

 

Članak 39.

Raspodijela financijskih sredstava vrši se na osnovi financijskog plana

 

Članak 40.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je predsjednik Udruge.

 

Članak 41.

Imovinu Udruge sačinjavaju pokretna imovina, nepokretna imovina i novčana sredstva.

 

 

Članak 42.

Aktom o prestanku rada Udruge utvrdit će se u skladu sa Zakonom pravni sljednik prava, obveza i imovine udruženja.

 

 

VII  NAGRADE I PRIZNANJA

 

Članak 43.

Članovi Udruge za izvanredno zalaganje u radu, savjesno izvršavanje zadataka i postignute rezultate, mogu biti nagrađeni i pohvaljeni. Zaslužne osobe za razvoj Udruge mogu biti nagrađene i pohvaljene.

 

 

Članak 44.

Odluka o dodjeljivanju priznanja, pohvala i nagrada, donosi Skupština Udruge. Zaslužnim fizičkim i pravnim osobama mogu se dodjeljivati nagrade i priznanja. Odluku donosi Skupština.

 

Članak 45.

 

Javnost rada Udruge osigurava se upoznavanjem cjelokupnog članstva, drugih zainteresiranih organizacija i sredstava javnog priopćavanja s odlukama, zaključcima, rezultatima i aktivnostima Udruge.

 

 

VIII  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 46.

 

Nakon provedene javne rasprave Skupština donosi Statut Udruge većinom glasova ukupnog broja članova.

 

Članak 47.

 

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.

 

Članak 48.

 

Za tumačenje odredbi Statuta nadležna je Skupština Udruge.

 

Članak 49.

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

 

UMAG, 26.07. 2004. GODINE

 

 

PREDSJEDNIK  UDRUGE

 

________________________

Flavio Kmet

 

Vrijeme u Istri

Marketing

Naši partneri

Tko je online

Trenutno aktivnih Gostiju: 4 

Statistika

Posjete Sadržajima : 69009